ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Isabella Klock Fontanille, Hititler, Dost Kitabevi, 2005.
 2. Afet İnan, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, TTK Yay., 1987.
 3. Ekrem Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, Net Yayınevi, 1995.
 4. Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, TTK Yay., 1998.
 5. Muazzez İlmiye Çığ, Uygarlığın Kökeni Sümerler-1, Kaynak Yay., 2007.
 6. Muazzez İlmiye Çığ, Uygarlığın Kökeni Sümerler-2, Kaynak Yay., 2017.
 7. George Thomson, Tarih Öncesi Ege, Homer Yay., 2007.
 8. Afşar Timuçin, Eskiçağ Aydınlığı Yunan-Roma Döneminin Kısa Kültür Tarihi, Bulut Yay., 2020.
 9. Hasan Bahar, Roma ve Bizans Tarihi, Kömen Yay., 2010.
 10. Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, Phoenix Yay., 2017.

ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yay., 2008.
 2. Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar, İletişim Yay., 2020.
 3. Egon Friedell, Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, 2007.
 4. Fernand Braudel (Ed.), Akdeniz Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, Çev. Necati Erkurt, Metis Yayıncılık, 2007.
 5. Fernand Braudel, Bellek ve Akdeniz: Tarihöncesi ve Antikçağ, Çev. Ali Berktay, Metis Yayınları, 2013.
 6. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu, 1997.
 7. Gürkan Ergin, Anadolu´da Roma Hakimiyeti, Direniş ve Düzen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012.

ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. V. Diakov – S. Kovalev, İlkçağ Tarihi; Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan Cilt I; Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, 2010.
 2. V. Diakov – S. Kovalev, Eski Roma Cilt 2, Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, 2010.
 3. Michael Grant, Roma’dan Bizans’a, Çev. Metin Celal – Zühre İlkgelen, Homer Kitabevi, 2000.
 4. Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, Yapı Kredi Yayınları, 2011.
 5. M. Murat Baskıcı, Bizans Dönemi’nde Anadolu (İktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261), Phoenix Yayınevi, 2009.
 6. Homeros, İlyada, Çev. A. Kadir – A. Erhat, Can Yayınları, 1999.
 7. Homeros, Odysseia, Çev. A. Kadir – A. Erhat, Can Yayınları, 1998.
 8. Herodotos, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

 

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Ömer Hakan Özalp, Tarihe Adanmış Bir Ömür Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Elmühay Vakfı Yayını, 2012.
 2. Kemal H. Karpat, Dağı Delen Irmak, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008.
 3. Fuat Sezgin, Tanınmayan Büyük Çağ, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.
 4. Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, 2 cilt, Nesil Yayınları 2007.
 5. Sefer Solmaz, İtil Bulgarları İbn Fazlan Seyahatnamesi’ne Göre, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2018.
 6. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014.
 7. Tamara Talbot Rice, Anadolu Selçuklu Tarihi, Tuna Kaan Taştan, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul 2015.
 8. Salim Koca, Türkiye Selçukluları Tarihi, Berikan Yayınevi, 2016.
 9. Haşim Şahin, Orta Zamanın Türkleri, Orta Çağ İslam ve Türk Tarihine Dair Yazılar, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2018.
 10. Charles Diehl, Bizans İmparatorluğu Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2018.
 11. Timothy E. Gregory, Bizans Tarihi, Çev. Esra Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2019.
 12. Ahmet Refik Altınay, Bizans Karşısında Türkler, Haz. Fahameddin Başar, Kitabevi, İstanbul 2013.
 13. Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2014.
 14. Işın Demirkent, Bizans Tarihi Yazıları, Dünya Aktüel, İstanbul 2005.
 15. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Aktüel, İstanbul 2007.
 16. Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Timaş Yayınları, İstanbul 2012.

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi/Hayatı ve Faaliyetleri, Çev. Salih Tuğ, 2 cilt, İrfan Yayınevi, İstanbul 1995.
 2. Mustafa Demirci, İslamın İlk Üç Asrında Toprak Sistemi, Kitabevi, İstanbul 2010.
 3. Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti-İslam’ın Rönesansı, Çev. Salih Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul 2013.
 4. Abdülhüseyin Zerrinkub, Medreseden Kaçış-İmam Gazzali’nin Hayatı Fikirleri ve Eserleri, Çev. Hikmet Soylu, Ağaç Yayınları, İstanbul 2009.
 5. Ahmet Yaşar Ocak, Ortaçağlarda İslamın Ayak İzleri (Selçuklu Dönemi Makaleler Araştırmalar), Kitap Yayınevi, 2016.
 6. Mustafa Demirci, Beytü’l-Hikme, İnsan Yayınları, İstanbul 2016.
 7. Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012.
 8. Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Çev. Lütfü Şimşek, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.
 9. Ömer Soner Hunkan, Türk Hakanlığı, Karahanlılar, Paradigma Akademi Yayınları, 2015.
 10. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev. Yıldız Moran, E Yayınları, İstanbul 1994.
 11. G. M. Kurpalidis, Büyük Selçuklu Devletinin İdari Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Çev. İlyas Kamalov, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.
 12. M.Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri (2 Cilt), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2014.
 13. Mikail Bayram, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yayınları, Konya 2003.
 14. Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I.Mesud Dönemi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2003.
 15. Erdoğan Merçil, Selçuklular, Makaleler, Bilge Kültür Sanat Yayını, İstanbul 2011.
 16. Selim Kaya, I.Gıyaseddin Keyhüsrev ve II.Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2006.
 17. Mehmet Ali Hacıgökmen, Türkiye Selçuklu Başkentleri İznik-Konya, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2019.
 18. Mehmet Ali Hacıgökmen, Türkiye Selçuklu Devlet Adamları, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2018.
 19. Nevzat Topal, Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri, Aksaray Valiliği Yayını, 2009.
 20. Abdullah Ekinci, Ortaçağda Urfa, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 21. Cyrill Mango, Bizans, Yeni Roma İmparatorluğu, Çev. Gül Ç. Güven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.
 22. Henry Maguire, Bizans Saray Kültürü 829-1204, Yapı Kredi Yayınları, Çev. Müfit Günay, İstanbul 2017.
 23. Barbana Hill, Bizans İmparatorluk Kadınları İktidar, Himaye ve İdeoloji, Çev. Elif Gökteke, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003.
 24. Amin Maaluf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, Çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2019.
 25. Birsel Küçüksipahioğlu, Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları 2007.

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular Cilt:1 & Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2013.
 2. A.C.S. Peacock, Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu (Yeni Bir Yorum), Çev. Zeynep Rona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017.
 3. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018.
 4. Abdülkerim Özaydın, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 2001.
 5. Abdülkerim Özaydın, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1990.
 6. Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklularının İnhitatında İdare Mekanizmasının Rolü, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2011.
 7. Erdoğan Merçil, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2011.
 8. Erdoğan Merçil, Selçuklular Zamanında Divan Teşkilatı (Merkez ve Eyalet Divanları), Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2015.
 9. Cecile Morrisson, Bizans Dünyası: Doğu Roma İmparatorluğu 330-641, Çev. Aslı Bilge, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2019.
 10. Jean-Claude Cheynet, Bizans Dünyası 2: Bizans İmparatorluğu (641-1204), Çev. Aslı Bilge, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2018.
 11. Donald M. Nicol, Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), Çev. Bilge Umar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003.
 12. Işın Demirkent, Urfa Haçlı Kontluğu, (2 Cilt) Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1994.
 13. Ernoul Kroniği (Haçlı Seferleri Tarihi: Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün Fethi), Çev. Ahmet Deniz Altunbaş, Kronik Kitap, İstanbul 2019.

 

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Halil İnalcık, Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa İle İlişkiler, Timaş Yay, 2018.
 2. Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu/Halil İnalcık Kitabı, İş Bankası Yay, 2019.
 3. Halil İnalcık, Osmanlı Ve Avrupa, Kronik Kitap, 2020.
 4. Feridun Emecen, Yavuz Sultan Selim, Kapı Yay. 2019.
 5. Feridun Emecen, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Ve Yükseliş Tarihi, İş Bankası Kültür Yay., 2019.
 6. Erhan Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyanlar Ve Darbeler, Yeditepe Yay., 2018.
 7. Erhan Afyoncu, Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi Ve Yahudiler, Yeditepe Yay., 2013.
 8. Emrah Sefa Gürkan, Sultanın Korsanları, Kronik Kitap, 2020.

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Halil İnalcık, Devlet-İ Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-Iıı (Köprülüler Devri), İş Bankası Kültür Yay., 2019.
 2. Halil İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441-1700), İş Bankası Kültür Yay, 2017.
 3. Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet Hukuk Ve Adalet, Kronik Kitap, 2020.
 4. Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yay., 2018.
 5. Erhan Afyoncu, Tevarih-İ Gazavat-I Sultan Murad-I Salis, Yeditepe Yay., 2020.
 6. Emrah Sefa Gürkan, Sultanın Casusları, Kronik Kitap, 2020.
 7. Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet Ve Toplum, Kapı Yay., 2018.
 8. Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Kapı Yay., 2018.
 9. Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya Kazaklar -1, Yeditepe Yay., 2004.

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası (Celali İsyanları), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.
 2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
 3. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.
 4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.
 5. Feridun M. Emecen, Fetih ve Kıyamet, Timaş Yayınları, İstanbul 2014.
 6. Vera P. Moutafchieva, Agraian Relations in the Ottoman Empire in the 15th. and 16th. Centuries, New York 1988.
 7. Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, Çev. Ayşe Berktay, İstanbul 2007.
 8. Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali – Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
 9. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013.
 10. Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet – Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.
 11. Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun (Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar), Çev. Ayşe Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998.
 12. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009.
 13. Dimitris J. Kastritsis, Bayezid’in Oğulları (1402-1413 Osmanlı İç Savaşında İmparatorluk İnşası ve Temsil), Çev. Ayda Arel, Kitap Yayınları, İstanbul 2010.

 

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal Ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997.
 2. Abdullah Saydam, Kırım Ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ttk Yay., Ankara 2010.
 3. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ttk Basımevi, Ankara 1991.
 4. Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu Ve Gelişimi (1773-1923), Meb Yay., İstanbul 1991.
 5. Ali Fuat Örenç, Yakınçağ Tarihi Giriş (1789-1918), Akademi Titiz Yay. İstanbul 2012.
 6. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Kronik Kitap, 2019.
 7. Halil İnalcık, Seyit Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye İş Bankası Yay, 2019.
 8. Standord Shaw, Osmanlı İmparatorluğu Ve Modern Türkiye, E Yay, 1994.
 9. Vahdettin Engin, Pazarlık, Yeditepe Yay, 2018.

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Kronik Kitap, 2018.
 2. Evren Mercan, Iı. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi, Dergah Yay, 2018.
 3. Halil İnalcık, Devlet-İ Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar Iv Ayanlar, Tanzimat, Meşrutiyet, Türkiye İş Bankası Yay, 2019.
 4. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yay, 2019.
 5. Kemal Karpat, Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim Ve Nüfus, İmge Kitabevi, 2008.
 6. Feroz Ahmad, İttihat Ve Terakki, Kaynak Yay, 2016.
 7. Roderic Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform, Agora Kitaplığı, 2015.
 8. Eric J. Hobsbawm, Devrim Çağı, Dost Kitabevi, 2019.
 9. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye-Askerlik, İmge Kitabevi, 2008.
 10. Abdullah Mesud Küçükkalay, Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler Avrupa ve Osmanlı Devleti, Konya 2001.

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, İstanbul 2007
 2. Clifford D. Conner, Halkın Bilim Tarihi, Çev. Zeynep Çiftçi Kanburoğlu, Ankara 2012.
 3. Talat Paşa’nın Anıları, (Hazırlayan Alpay Kabacalı) İstanbul 2000.
 4. Hatıralar Cemal Paşa, (Hazırlayan Alpay Kabacalı) İstanbul 2006.
 5. François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Çev. Ali Berktay, İstanbul 2006.
 6. Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, Çev. Dilek Şendil, İstanbul 2003.
 7. Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Ankara 2005.
 8. Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika-Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, Ankara 2000.
 9. Hüseyin Kazım Kadri, Balkanlardan Hicaza İmparatorluğun Tasfiyesi, İstanbul 2011.
 10. Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, İstanbul 2008.

 

CUMHURİYET TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2010.
 2. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeler, İstanbul 2011.
 3. Selim Deringil, Denge Oyunu, İstanbul 2003.
 4. A. İslamoğlu, II.Meşrutiyet Döneminde Siyasal Muhalefet ,İstanbul 2004.
 5. Halide Edip Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1987.
 6. Samet Ağaoğlu, Kuva-yı Milliye Ruhu, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1944.
 7. İbrahim Artuç, Başkomutan Meydan Muharebesi -Büyük Taarruz, Kastaş Yayınları, İstanbul 2005.
 8. Mustafa Kemâl Atatürk, Nutuk, C. I.-III., Milli Eğitim Basımevi, 14. Baskı, İstanbul 1982.
 9. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınları No: 115, İstanbul 2000.
 10. Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1976,
 11. Selma Yel, Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2002.
 12. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk hayatı ve Eseri, Atatürk Araştırma merkezi yayını
 13. Bilge Umar, Yunanlıların ve Batı Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı, İnkılap Yayınları, İstanbul 2002.

CUMHURİYET TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, İstanbul 2007.
 2. Rıfkı Salim Burçak, Türkiye ‘de Demokrasiye Geçiş 1945-1950, Ankara 1979.
 3. Tekin Erer, Türkiye ‘de Parti Kavgaları, İstanbul 1966.
 4. Kemal Arı, Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç 1923-1925, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 5. Metin Toker, Tek Parti ‘den Çok Partiye, Ankara 1990.
 6. Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din Adamları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
 7. Abdülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara 1991.
 8. Zafer Toprak, Milli İktisat Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 9. Cihangir Akşit, Çiğiltepe Miralay Reşat Bey (1879-1922) ve Vatan Savunmasında 27 Yıl, Doğan Kitap, İstanbul 2009.
 10. Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul 2006.
 11. Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, (Açıklamalı Dizin İlavesiyle) Ankara 2006.
 12. Aykut, Fahri, İstiklal Savaşı’nda IV. Kolordu, Yayına Hazırlayanlar; Zekeriya Türkmen, Atike Kaptan, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006.
 13. Celâl Bayar, Ben de Yazdım. Millî Mücâdele’ye Giriş, C. I-V, İstanbul 1965.
 14. Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, C. I, Ülkü Matbaası, İstanbul 1975.
 15. İsmet İnönü, Hatıralar, C. 1, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985.
 16. Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara 1971.
 17. Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, T.T.K. Yayınları, Ankara 1988.
 18. Erol Tümertekin, Türkiye’de İç Göçler, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Taş Matbaası, İstanbul-1968
 19. Erik Jan Zürcher, Milli Mücadele’de İttihatçılık, (çev; Nüzhet Salihoğlu) Bağlam Yayınları, İstanbul 1987.
 20. Erik Jan Zürcher, Terâkkîperver Cumhuriyet Fırkası, (çev; Gül Çağalı Güven) Bağlam Yayınları, İstanbul 1992.

CUMHURİYET TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 2. Necdet Sakaoğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İletişim Yay, 1992.
 3. Ercüment Yavuzalp, Dış Politika’da Oyunun Kuralları, Ankara 2007.
 4. Henry Kissinger, Diplomasi, İstanbul 2002.
 5. Kamuran Gürün, Türk –Sovyet İlişkileri, Ankara 1991.
 6. İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara 1989.
 7. Mevlüt Çelebi, Milli Mücadele Döneminde Türkiye-İtalya İlişkileri, Ankara 1999.
 8. Yusuf Sarınay, Türkiye’nin Batı İttifakına Yönelişi ve NATO ‘ya Girişi, Ankara 1988.
 9. Osman Ulagan, Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı, İstanbul 1974
 10. Fahrettin Altay, On yıl Savaş ve Sonrası, Görüp Geçirdiklerim, 1912-1922, İnsel Yayınları, İstanbul 1970.
 11. Semen Aralov, Rus Büyükelçisinin Hatıralarında Atatürk ve Türkiye, Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2005.
 12. Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I-III, (Açıklamalı Dizin İle), Ankara 2006.
 13. Atatürk’ün Gizli Oturumlarda Konuşmaları, Hazırlayan: Sadi Borak, İnkılap ve Aka Yayınları, İstanbul 1981.
 14. Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, Askerî Siyasî ve Sosyal Yönleriyle, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983.
 15. Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul 1969.
 16. Kâzım Karabekir, Paşaların Hesaplaşması, İstiklâl Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdâre Ettik, (Yayına hazırlayan; İsmet Bozdağ), Emre Yayınları, İstanbul 1993.
 17. Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni Siyasî Hatıralarım, C. II, Emre Yayınları, İstanbul 1993.
 18. Haluk Selvi, İşgal ve Protesto, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.
 19. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyâsal Partiler, C. III, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1989.
 20. Türk İstiklâl Harbi Özet Tarihi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 2001.
 21. Bilal Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e 1921-1922, Milliyet Yayınları, İstanbul 1972.

 

GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara, 2000.
 2. Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, Ankara, 2015.
 3. Tilla Deniz Baykuzu, Asya Hun İmparatorluğu Tarihi, Konya, 2012.
 4. Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul, 2006.
 5. Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara, 2002.
 6. Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, Ankara, 1997.
 7. Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi, Ankara, 1987.
 8. İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul, 1983.
 9. Doğu Avrupa Türk Tarihi, (Editörler: Osman Karatay, Serkan Acar), İstanbul, 2015.
 10. Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, İstanbul, 2016.
 11. Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi, Hz. Ahmet Kanlıdere ve İlyas Kemaloğlu, İstanbul 2020.
 12. İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Ed. Muhammed Bilal Çelik, Ankara 2020.
 13. V.V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Hzl. Hakkı Dursun Yıldız, Ankara 2019.

GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ankara 2015.
 2. Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, İstanbul, 2007.
 3. Yaşar Çoruhlu, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve Kültürü, İstanbul 2006.
 4. Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Ankara, 1943.
 5. Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul, 2011
 6. Lev Nikoyaleviç Gumilev, Eski Türkler, İstanbul, 1999.
 7. Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang-Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara, 1989.
 8. İbrahim Kafesoğlu, Türkler ve Medeniyet, İstanbul Yayınları, İstanbul, 1957
 9. Osman Karatay, Hazarlar, İstanbul, 2015.
 10. Osman Karatay, İran ile Turan, Ankara 2015
 11. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, I-II, Ankara, 1989.
 12. Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1971.
 13. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1982.
 14. Liu Mau Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, İstanbul, 2007.
 15. Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, İstanbul, 1987.
 16. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981.
 17. Cihat Aydoğmuşoğlu, Safevi Devleti Tarihi, Ankara 2014.
 18. Emel Esin, Türkistan Seyahatnamesi, Ankara 1997.
 19. Mehmed Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, C. 8, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002.
 20. Mustafa Eravcı, Safevî Hanedanı, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002.

 

GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1972.
 2. V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, 2012
 3. Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ankara 2015.
 4. Yaşar Çoruhlu, Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar, Ankara 2016
 5. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, Ankara, 1947.
 6. Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul, 2006
 7. Lev Nikoyaleviç Gumilev, Hazar Çevresinde Bin Yıl, İstanbul, 2000.
 8. Baymirza Hayit, Türkistan, Rusya ile Çin Arasında, İstanbul, 1975.
 9. Osman Karatay, Türklerin Kökeni, İstanbul, 2016
 10. Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ankara, 1948.
 11. L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, Ankara, 1946.
 12. Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1962.
 13. Denis Sinor, Erken İç Asya Tarihi, İstanbul, 2002.
 14. Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1987.
 15. Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, İstanbul 2016.
 16. Zeki Velidi Togan, Hatıralar, İstanbul 2019.
 17. Gülay Çınar, Safevîlerde Hükümdar Unvanları ve Hakimiyet Anlayışı, Konya 2017.
 18. Altan Çetin ve Kaan Dilek, Safevî Tarihi (Safevî Tarihinin Kaynakları), Ankara 2017.
 19. Orhan Doğan ve Aysel Erdoğan, Batı Türkistan Hanlıkları, Ankara 2019.
 20. Abdulkadir Macit, Şeybanî Özbek Hanlığı, Ankara 2016.
 21. Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, Ankara 2017.
 22. Muhammed Bilal Çelik, “Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri”, History Studies, IV/2, 2012.
 23. Muhammed Bilal Çelik, “Mangıtlar Devri Yerli Vakayinameleri”, Turkish Studies, VII/3, 2012.

 

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. Z. Bülbül, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2013.
 2. M. Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1997.
 3. F. Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara, 1991.
 4. M. İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı Eyalet (Taşra) Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi 2, İstanbul, 2018.
 5. A. Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi I,(Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul, 1994.
 6. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 2014.
 7. Suraiya FAROQHİ, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (çev. Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul 1994.
 8. Ziya KARAMÜRSEL, Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara 1989.
 9. Ziya KAZICI, İslami ve Sosyal Açıdan Vakıflar, İstanbul 1985.
 10. İlber ORTAYLI, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2000.

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS OKUMA LİSTESİ

 1. M. Tayyib GÖKBİLGİN, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 1992.
 2. Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Kronik Yay. 2020.
 3. İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara.
 4. A. Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divanı Hümayun, Ankara, 1976.
 5. Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, 2007.
 6. B. Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi, Ankara, 2003.
 7. Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 2012.
 8. Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1985.
 9. Kemal KARPAT, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Timaş Yay., İstanbul 2010.
 10. Mübahat KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1998.

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA OKUMA LİSTESİ

 1. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 2014.
 2. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2013.
 3. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, İstanbul 2001.
 4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, İstanbul 2001.
 5. Robert Mantran, 16. ve 17. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul 1991.
 6. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I, Ankara 2009.
 7. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı II, Ankara 2009.
 8. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali-Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, İstanbul 2008.
 9. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, 1703 İsyanı Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş Sümer, İstanbul 2011.
 10. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Çev. Zeynep Altok, İstanbul 2002.
 11. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), İstanbul 2012.
 12. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, İstanbul 2009.
15 Haziran 2020, Pazartesi 25126 kez görüntülendi