Tarih Bölümü’nün program çıktıları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) esas alınarak belirlenmiş, daha sonra FEDEK çıktılarına uygun olarak güncellenmiştir. Bu program çıktıları öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri, deneyim ve davranışları tanımlamaktadır:

PÇ 1 Güncel olaylar ve süreçlerle geçmiş arasındaki ilişkiyi kavrayabilme bilincine sahip olur.
PÇ 2 Toplumların, kültürlerin ve kurumların zamana bağlı değişim süreçlerinin farkında olur.
PÇ 3 Objektif davranma ve muhakeme becerisi kazanır.
PÇ 4 Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PÇ 5 Ulusal ve uluslararası tarihsel ve güncel sorunları takip eder.
PÇ 6 Kendi dilinde tarihsel metinleri veya orijinal belgeleri okuma becerisi; özet çıkarma veya transkripsiyon yapma ve uygun bir biçimde bilgileri kataloglama becerisi kazanır.
PÇ 7 Kaynak dillerindeki metinleri anlama ve kullanabilme becerisi kazanır.
PÇ 8 Kendi ulusal tarihinin bilgisine sahip olur.
PÇ 9 Karşılaştırmalı bir perspektifle Dünya tarihi bilgisine sahip olur.
PÇ 10 Bilgi kaynaklarını belirlemek ve bunlardan uygun bir biçimde yararlanmak becerisi kazanır (bibliyografya, dokümanlar, sözlü tanıklıklar gibi).
PÇ 11 Tarihi olayların sebep ve sonuçlarını belirler ve analiz eder.
PÇ 12 Yorumlama, notlandırma veya metinleri ve dokümanları doğru bir biçimde, disiplinin kriterlerine uygun olarak düzenleme becerisi kazanır.
PÇ 13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
PÇ 14 Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanır.
PÇ 15 Sosyal bilimler ve temel tarihi bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.

 

06 Ekim 2020, Salı 1059 kez görüntülendi